بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس

بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس
بررسی بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس

بررسی-بانكداري-الكترونيك-در-كشور-سوئيس

بازار خدمات مالي هم چون بانكداري، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمايه‌گذاري بطور فزاينده‌اي از طريق وسايل الكترونيكي در حال رونق گرفتن مي‌باشد. يكي از اين وسايل اينترنت مي‌باشد. برخي از بانكها و مؤسسات مالي از اين مسئله واهمه دارند كه اينترنت روش سنتي امور تجاري آنها را از بين ببرد.

حتي با وجود اينكه كشور سوئيس در حيطه بانكداري «بويژه» داراي شهرت بين‌المللي مي‌باشد و در اينگونه خدمات مالي پيشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجيح مي‌دهند كه با بانكداران خود رودرور و حضوري ملاقات كنند با اين حال در كشور سوئيس از سالها پيش طرز فكر بانكداري بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسياري از كشورها در سوئيس نيز در مقابل توسعه سريعي كه در بازار رخ مي‌‌دهد قوانين بانكداري الكترونيك بسيار كند جلو مي‌رود. اما با بررسي‌هاي انجام شده مشخص گرديد كه با رخداد موضوعات خاص و ويژه در قلمرو و بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات مالي الكترونيكي وجود چهارچوب قانوني كافي به شناخت هر چه بيشتر آنها كمك خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانكداري الكترونيكي:

پيدايي وارائه خدمات مالي توسط وسايل الكترونيكي همانند موضوعات بانكداري سنتي مثل مواردي كه جهت ارائه خدمات مورد نياز مؤسسات بين المللي هستند يا مشاوران قضايي در رابطه با موضوعاتي كه شركت تجاري در ارتباط با مشتريان خود نياز دارد (تشخيص هويت شناخت مشتريان و جلوگيري از پولشويي و غيره) و موضوعاتي از قبيل حفاظت از اطلاعات ظهور پيدا كرد.

تا به امروز راهنمايي ويژه‌اي در رابطه با مسئوليت‌هاي متشكل جهت تهيه خدمات بانكداري الكترونيك اعلام و منتشر نشده است. نيازهاي مهم جهت دارا بودن يك مؤسسه مناسب و ارائه اطمينان جهت معاملات تجاري مطلوب ما را به وضع قانوني خارج از قانون فعلي بانكداري سوئيس و هم چنين فراهم كنندگان خدمات بانكداري الكترونيك هدايت مي كند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌هاي خاص خود نيز باشد.

تأييد قوه قضائيه جهت ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي هر دولت را تحت فشار قرار مي‎دهد تحت قوانين كشور سوئيس و در بيشتر موارد بانكداري به طور اعم، دلالان و واسطه هاي مالي با بيمه گران و ديگر موضوعاتي كه در ارتباط با فعاليت سرمايه گذاري مي باشند نياز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاري خدمات مالي در كشور سوئيس مي‌باشند كه عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاري دولتي سوئيس، قانون سرمايه گذاري وجوه و نظارت بوسيلة كميسيون بانكداري دولت FBC . مجموعاً قوانين دولت سوئيس براي جلوگيري از پولشويي به كار مي رود. برعكس در مديريت سرمايه گذاري و مشورت براي سرمايه گذاري و ديگر فعاليت هاي از اين قبيل اين گونه موضوعات مشمول رسيدگي توسط FBC مي باشند.

با وجود اين، دستاورد حوزة قضايي در ارتباط با بانكداري سوئيس و تأمين قانوني آن را داراي تضمين خاصي نمي باشد و با تكيه بر ذات خدمات ارائه شده در كشور سوئيس از فراهم كنندة اينگونه خدمات در داخل كشور حمايت مي‎شود. بجز مورد سرمايه گذاري خارجي يك اصل قانوني در بخش داخلي كشور مي‌گويد:

بانكهاي خارجي، واسطه گران مالي، بيمه ها و شركت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام كنند يا در پي نگه داري و ادامة فعاليت سازماني خود و يا فعاليت هاي متمركز مديريتي باشند درگير مقامات قضايي و گرفتن مجوز مي‎شوند. برقراري حدود و ثغور خدمات مالي داخل كشور كشور سوئيس هنوز موضوع مورد رسيدگي FBC جهت اخذ مجوز براي آن است حتي وقتي كه خدمات مستقيما با مشتريان آن كشور سروكار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانكي الكترونيكي به وسيلة وابستة خود درگير مسائل كاري در كشور سوئيس باشد شايد موضوعات خاص حقوقي بوجود آيد مثل: مشكلات مستقيم يا غيرمستقيم كاري نماينده اي كه به صورت يك شعبه يا دفتر نمايندگي خدمات خارجي را ارائه مي‎دهد تحت فشارهايي كه توسط FBC به آن وارد مي‎شود (كميسيون بانكداري

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل